×

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN Survey Viet

Chấp nhận sử dụng các điều khoản và điều kiện của Survey Viet

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web surveyviet.com ("Trang web này", "Trang web") được cung cấp bởi nhóm Survey Viet ("chúng tôi", "chúng ta", "của chúng tôi") tại surveyviet.com là chủ đề độc quyền theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng cách sử dụng trang web, bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản, điều kiện và khuyến cáo ở đây. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN

DÙNG TRANG WEB NÀY

CHI TIẾT THẺ TÍN DỤNG

Survey Viet sẽ không bao giờ yêu cầu chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và chúng tôi khuyên khách hàng không nên nhập chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của họ trên trang web Survey Viet hoặc bằng cách gửi các chi tiết đó dưới bất kỳ hình thức nào khác trên Survey Viet

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ THU NHẬP

Trong mọi trường hợp, Survey Viet không bồi thường cho người dùng của mình khi thực hiện khảo sát hoặc Ưu đãi. Mối quan hệ của bạn với các tổ chức hoặc công ty bên thứ ba cung cấp Ưu đãi hoặc khảo sát bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty nghiên cứu thị trường là giữa bạn và các tổ chức hoặc công ty bên thứ ba đó. Survey Viet không tham gia bất kỳ tranh chấp, thỏa thuận nào có thể phát sinh liên quan đến mối quan hệ của bạn với các bên thứ ba đó. Survey Viet có thể được bồi thường bởi các công ty nghiên cứu thị trường được liệt kê trên trang webSurvey Viet.

TƯ VẤN PHÁP LÝ

Nội dung của trang web Survey Viet không phải là lời khuyên và không nên dựa để đưa ra hoặc từ chối bất kỳ quyết định nào.

Tất cả các tài liệu có trên Survey Viet được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Bạn có thể sử dụng tài liệu trên Survey Viet theo ý của bạn.

BẢN QUYỀN

a) Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web và nội dung của nó (bao gồm thiết kế trang web, văn bản, đồ họa và tất cả phần mềm và mã nguồn được kết nối với trang web) được sở hữu hoặc cấp phép cho Survey Viet hoặc được sử dụng theo cách khác bởi Survey Viet như được pháp luật cho phép.

b) Khi truy cập trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ truy cập nội dung chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Không có nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, sao chép, truyền bá, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. Điều này không bao gồm việc tải xuống, sao chép và/hoặc in các trang của trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

LIÊN KẾT TỚI VÀ TỪ CÁC TRANG WEB KHÁC

1) Trong web này, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Việc cung cấp một liên kết đến một trang web như vậy không có nghĩa là chúng tôi chứng thực trang web đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào như vậy. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào thông qua một liên kết trên trang web này, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

2) Bất kỳ bên nào muốn liên kết đến trang web này đều có quyền làm như vậy với điều kiện phải tuân thủ các điều kiện dưới đây:

(a) bạn không tìm cách ám chỉ rằng chúng tôi đang chứng thực các dịch vụ hoặc sản phẩm của một bên khác trừ khi điều này đã được chúng tôi đồng ý bằng văn bản;

(b) bạn không trình bày sai mối quan hệ của bạn với trang web này; và

(c) trang web mà bạn liên kết đến Trang web này không chứa nội dung gây khó chịu hoặc gây tranh cãi hoặc nội dung vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bên thứ ba.

3) Khi liên kết đến trang web này và vi phạm các điều khoản của chúng tôi, bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với trang web này do kết quả của liên kết đó.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

1) Trang web được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS AVAILABLE không có bất kỳ sự đại diện hay chứng thực nào và không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào dù ngụ ý hay hàm ý, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tương thích, bảo mật và chính xác.

2) Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Survey Viet sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm tổn thất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web.

3) Survey Viet không đảm bảo rằng chức năng của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi đó sẽ được sửa chữa, trang web hoặc máy chủ có sẵn không có vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể gây hại hoặc phá hoại.

4) Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Survey Viet đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Survey Viet,nhân viên hoặc đại lý.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Survey Viet, nhân viên, đại lý không bị tổn hại và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và các chi phí khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào chống lại Survey Viet phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các khoản nợ khác phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này.

ĐẢM BẢO

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và có hiệu lực và tiếp tục bị ràng buộc và thi hành.

NGƯỜI TỪ CHỐI

Nếu bạn vi phạm các Điều kiện sử dụng này và chúng tôi không có hành động gì, chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào khác khi bạn vi phạm các Điều kiện sử dụng này.

LUẬT CHÍNH PHỦ

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Vương quốc Anh và theo đó bạn sẽ đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của tòa án Vương quốc Anh.

CHI TIẾT LIÊN LẠC CỦA CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin xin vui lòng gửi email cho nhóm Survey Viet tại info@surveyviet.comSurvey Viet là tên giao dịch của WebPro Digital Ltd được đăng ký tại Anh, số công ty 09614595, địa chỉ: 483 Green Lanes, London N13 4BS, Vương quốc Anh